اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترنعمت اللّه فیروزی

دکتری علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی و مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

www.magiran.com/author/profile/457086/
firooziimamreza.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا رضوان طلب

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~mrrezvan
mrrezvanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن بشیر

استاد تمام ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

isu.ac.ir/cv/94/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1
bashirisu.ac.ir

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzat
pourezzatut.ac.ir

دکتر عادل پیغامی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

isu.ac.ir/cv/151/آقای عادل پیغامی
adel.peyghamiimamreza.ac.ir

دکتر محمود خدادوست

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

traditional.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=251&pageid=17014
mkhodadoostsbmu.ac.ir

دکتر محمدعلی خلیل زاده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

imamreza.ac.ir/portal/professor/
makhalilzadehmshdiau.ac.ir

دکتر محمدرضا رضوان طلب

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~mrrezvan
mrrezvanut.ac.ir

دکتر جمیله علم الهدی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

fep.sbu.ac.ir/~g_alamolhoda
g_alamolhodasbu.ac.ir

دکتر سید رضا مودب

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/2517/13871/16679/-
moadab_r113yahoo.com

دکتر حسن نقی زاده

استاد تمام الهیات دانشگاه فردوسی مشهد مقدس

naghizadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
naghizadehum.ac.ir

دکترنعمت اللّه فیروزی

دکتری علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی و مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

www.magiran.com/author/profile/457086/
firooziimamreza.ac.ir

دبیر اجرایی

اسماء خیری یزدی

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

asma.kheyri.yazdigmail.com

ویراستار

دکتر حمیدرضا نویدی مهر

ادبیات و زبان فارسی ویراستار

navidimehr94gmail.com

ویراستار انگلیسی

اکرم حسینی

گروه زبان دانشگاه امام رضا ع

a.hosseiniimamreza.ac.ir
09153158114

صفحه آرا

محمد علی برهانی

صفحه آرا

ijs.edcimamreza.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اداری و انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

zahra.khandanimamreza.ac.ir
05138041-1515
0000-0003-3619-1470