تحلیل مناظرات رضوی در فرآیند اقناع و تبلیغ معارف دینی (بر اساس الگوی Assure)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران: تهران، ایران

چکیده

از شیوه­های مهم و مؤثر تبلیغ دین و نشر معارف الهی، مناظره با هدف اقناع مخاطب و تغییر نگرش او برای فهم منابع اصیل است. از مهم­ترین مناظره­های اسلامی و شیعی، مناظره­های امام­رضا(ع) با افراد مختلف، از مذاهب و گرایش­های فکری گوناگون است که کیفیت تنوع آن­ها باعث می­شود بتوان آن­ها را از ابعاد و زوایای گوناگون بررسی و تحلیل نمود. آنچه در این مناظرات اهمیت دارد اقناع مخاطب و استفاده از شیوه­های مختلف برای یادگیری و یاددهی است.
در ادبیات آموزشی یکی از مدل­های مناسب برای یادگیری- یاددهی، الگوی اشور(Assure) است که توسط مولندا، راسل و اسنمالدینو در سال 1989 ارائه شده است. طراحان الگوی اشور معتقدند، با استفاده از الگوی مذکور می­توان از اثربخشی آموزش اطمینان حاصل کرد. این الگو به افراد کمک می­کند تا گام­های لازم برای آموزش را شناسایی و برای هر یک از این گام­ها تدابیر لازم را جهت اقناع مخاطبان اتخاذ کنند. بنابراین هدف پژوهش حاضر تحلیل مناظرات رضوی بر اساس الگوی مورد اشاره در جهت اقناع و تبلیغ معارف دین است که می­توان گفت امام رضا(ع) از طرق مختلف و با به کارگیری رسانه­ها و مواد متعدد توانستند به هدف خود که اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب شیعه و اقناع مخاطبان است، دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Razavi debates to persuade and propagate religious teachings (based on Assure model)

نویسنده [English]

  • Negar Kazemi Esefe
Faculty of Art, Al-Zahra University, Tehran: Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important and effective ways to propagate religion and spread divine knowledge is to debate with the aim of convincing the audience and changing their attitude to understand the original sources. One of the most important Islamic and Shiite debates is the debates of Imam Reza (as) with different people, from different religions and intellectual tendencies, the quality of their diversity makes it possible to distinguish them from landscapes. Various reviews and analyzes. What matters in these debates is convincing the audience and using different methods for learning and teaching. In the educational literature, one of the most suitable models for learning-teaching is the Assure model, which was proposed by Mowlanda, Russell and Snmaldino in 1989. The designers of the Assyrian model believe that by using this model, the effectiveness of education can be ensured. This model helps people to identify the necessary steps for training and to take the necessary measures for each of these steps to convince the audience. Therefore, the purpose of this study is to analyze Razavi debates based on the mentioned model in order to persuade and propagate the teachings of religion. Imam Reza (AS) has been able to achieve his goal of proving the legitimacy of Islam and the Shiite religion and convincing the audience through various means and by using various media and materials.