فصلنامه امام رضا علیه السلام و علوم روز

 

 • محل چاپ: ایران، مشهد مقدس 
 • ناشردانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 • سال شروع انتشار: 1402
 • حوزۀ تخصصیامام رضا علیه السلام 
 • زبان مجلهسه زبانه؛ فارسی، عربی، انگلیسی  
 • نوبت انتشارفصلنامه 
 • نوع انتشارچاپی و الکترونیکی 
 • مجوز انتشار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 • نوع داوریحداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس الکترونیک 
 • زمان داوری: دو تا سه ماه 
 • دسترسی به مقاله‌هارایگان (تمام متن
 • نشریه جهت بررسی و انتشار مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.
 • همانند جویی: نویسندگان محترم مقالات، ضرورت دارد قبل از بارگذاری مقاله خود در سامانه فصلنامه امام رضا علیه السلام و علوم روز، نسبت به اخذ «گواهی اصالت متن» با مشابهت کمتر از 20 درصد از  سامانه مشابه یاب سمیم نور  اقدام و گواهی مربوطه را به همراه (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع)، در سامانه نشریه بارگذاری نمایند.

 

فراخوان چهارمین کنگره بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز

فراخوان چهارمین کنگره بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1403، صفحه 1-153 

ابر واژگان