اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترنعمت اللّه فیروزی

دکتری علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران.

B2n.ir/k12997
firooziimamreza.ac.ir

سردبیر

دکتر جواد ایروانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد استاد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

B2n.ir/r59060
irvani_javadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد ایروانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد استاد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

B2n.ir/r59060
irvani_javadyahoo.com

دکتر حسن بشیر

فرهنگ و ارتباطات استاد ارتباطات، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

B2n.ir/e21251
bashirisu.ac.ir

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

B2n.ir/x51635
pourezzatut.ac.ir

دکتر عادل پیغامی

دکتری علوم اقتصادی دانشیار علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

B2n.ir/a63213
adel.peyghamiimamreza.ac.ir

دکتر محمود خدادوست

دکتری اپیدمیولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

B2n.ir/j29591
mkhodadoostsbmu.ac.ir

دکتر محمدعلی خلیل زاده

دکتری مهندسی پزشکی دانشیار مهندسی پزشکی، گروه مهندسی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران.

B2n.ir/p52942
makhalilzadehmshdiau.ac.ir

دکتر جمیله علم الهدی

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

B2n.ir/w97069
g_alamolhodasbu.ac.ir

دکتر سید رضا مودب

دکتری علوم قران و حدیث استاد علوم قران و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ایران.

B2n.ir/q40607
moadab_r113yahoo.com

دکتر حسن نقی زاده

دکتری علوم قران و حدیث استاد علوم قزآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

B2n.ir/g03014
naghizadehum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور نثار حسین

پسا دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و مدرسه اقتصاد لندن با رویکرد اقتصاد الهی، استاد تمام و رییس دانشکده اقتصاد اسلامی رییس دپارتمان اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه جامع کشمیر پاکستان

nisarhosseinyahoo.com

محمد العاصی

علوم سیاسی از دانشگاه مریلند آمریکا و دانش آموخته ادبیات عرب از دانشگاه بیروت لبنان امام جمعه واشنگتن، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب، نویسنده اولین تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی در جهان

mohammadasiyahoo.com

دبیر اجرایی

اسماء خیری یزدی

دکتری مدیریت سیاست گذاری بازرگانی دکتری مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران.

asma.kheyri.yazdigmail.com

ویراستار

دکتر حمیدرضا نویدی مهر

دکتری زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران.

B2n.ir/q27780
navidimehr94gmail.com

ویراستار انگلیسی

اکرم حسینی

عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران.

a.hosseiniimamreza.ac.ir

صفحه آرا

حامد همایونی

صفحه آرا

ijs.edcimamreza.ac.ir

کارشناس نشریه

مهلا رحمتی

الهیات و معارف اسلامی و ارشاد.فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران.

mahla.rahmatiimamreza.ac.ir
09157788678
0009-0005-8672-9226