بررسی میدانی بهبود سلامت جسمی و روحی در پرتو عمل به آموزه‌های طبی امام رضا علیه‌السلام (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

تبیین موضوع سلامت جسم و روح بر اساس متون اسلامی امری ضروری می‌باشد. این مطالعه دستیابی به سلامت جسم و روح خانوارهای ساکن در روستا را بر اساس عمل به آموزه‌های طبی امام رضا علیه السلام در بازۀ زمانی شش ماهه آخر سال 1401 و شش ماهۀ اول سال 1402 و با تقسیم روستاییان به دو گروه کنترل و آزمون مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی و استفاده از آزمون‌های آماری است که بخش عمده‌ای از آن بر اساس داده‌های میدانی و تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری در بازه زمانی مذکور در روستاهای بالای 1000نفر جمعیت استان زنجان می‌باشد که با فرمول نمونه‌گیری کوکران از  375سرپرست خانوار نمونۀ منطقه جمع‌آوری شده است و با استفاده از شاخص‌های سلامت جسم و روان بدست آمده طبق نظر متخصصان و استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، آزمون مقایسه  Tنمونه های زوجی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شده است. میانگین سطح سلامت روستاییان با عمل به آموزه‌های طبی امام رضا علیه السلام در شش ماهۀ آخر سال 1401 و بعد از بررسی مجدد در شش ماهه اول 1402 در دو گروه کنترل و آزمون نشانگر آن است که بین عمل به آموزه‌های طبی و سلامت جسم و روح همبستگی معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. تاثیر بالای ‌آموزه‌های طبی امام رضا علیه السلام در سلامت جسمی و روحی خانوارهای روستایی آشکار می‌باشد. استفاده از مطالعات پیمایشی و روش تحقیق کمی در تاثیر استفاده عملی از آموزه‌های طبی امام رضا علیه السلام برای نخستین بار انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field investigation of improving physical and mental health in the light of following the medical teachings of Imam Reza (peace be upon him). (Case study: selected villages of Zanjan province)

نویسنده [English]

 • javad masoumi
Master of Planning and Development, Zanjan University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

It is necessary to explain the health of body and soul based on Islamic texts. This study examines the physical and mental health of the families living in the village based on the medical teachings of Imam Reza, peace be upon him, in the period of the last six months of 1401 and the first six months of 1402, and by dividing the villagers into two control and experimental groups. have given. The research method is applied in terms of the purpose and in terms of the survey research method and the use of statistical tests, a major part of which is based on field data and completing a questionnaire from the statistical population in the mentioned time period in the villages with a population of more than 1000 people in Zanjan province, which is based on the Kochran sampling formula. A sample of 375 heads of households in the region has been collected and analyzed using physical and mental health indicators obtained according to the experts' opinion and statistical tests of analysis of variance, T-test of paired samples and Pearson's correlation coefficient. The average level of health of the villagers by following the medical teachings of Imam Reza (a.s.) in the last six months of 1401 and after re-examination in the first six months of 1402 in two control and test groups shows that there is a correlation between following the medical teachings and the health of the body and soul. There is a meaningful and positive. The high impact of Imam Reza's medical teachings on the physical and mental health of rural households is obvious. The use of survey studies and quantitative research methods on the effect of the practical use of the medical teachings of Imam Reza (peace be upon him) has been done for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Reza
 • peace be upon him
 • medical teachings
 • physical and mental health
 • rural households
 • health indicators
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
فروردین 1403
صفحه 105-125
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 06 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1403
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1403