اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترنعمت اللّه فیروزی

دکتری علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی و مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

www.magiran.com/author/profile/457086/
firooziimamreza.ac.ir

سردبیر

دکتر جواد ایروانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد ایروانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadyahoo.com

دکتر حسن بشیر

استاد تمام ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

isu.ac.ir/cv/94/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1
bashirisu.ac.ir

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzat
pourezzatut.ac.ir

دکتر عادل پیغامی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

isu.ac.ir/cv/151/آقای عادل پیغامی
adel.peyghamiimamreza.ac.ir

دکتر محمود خدادوست

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

traditional.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=251&pageid=17014
mkhodadoostsbmu.ac.ir

دکتر محمدعلی خلیل زاده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

imamreza.ac.ir/portal/professor/
makhalilzadehmshdiau.ac.ir

دکتر جمیله علم الهدی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

fep.sbu.ac.ir/~g_alamolhoda
g_alamolhodasbu.ac.ir

دکتر سید رضا مودب

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/2517/13871/16679/-
moadab_r113yahoo.com

دکتر حسن نقی زاده

استاد تمام الهیات دانشگاه فردوسی مشهد مقدس

naghizadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
naghizadehum.ac.ir

دکترنعمت اللّه فیروزی

دکتری علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی و مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

www.magiran.com/author/profile/457086/
firooziimamreza.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور نثار حسین

پسا دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و مدرسه اقتصاد لندن با رویکرد اقتصاد الهی، استاد تمام و رییس دانشکده اقتصاد اسلامی رییس دپارتمان اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه جامع کشمیر پاکستان

nisarhosseinyahoo.com

محمد العاصی

علوم سیاسی از دانشگاه مریلند آمریکا و دانش آموخته ادبیات عرب از دانشگاه بیروت لبنان امام جمعه واشنگتن، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب، نویسنده اولین تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی در جهان

mohammadasiyahoo.com

دبیر اجرایی

اسماء خیری یزدی

دکتری مدیریت استراتژیک

asma.kheyri.yazdigmail.com

ویراستار

دکتر حمیدرضا نویدی مهر

ادبیات و زبان فارسی ویراستار

navidimehr94gmail.com

ویراستار انگلیسی

اکرم حسینی

گروه زبان دانشگاه امام رضا ع

a.hosseiniimamreza.ac.ir
09153158114

صفحه آرا

حامد همایونی

صفحه آرا

ijs.edcimamreza.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اداری و انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

zahra.khandanimamreza.ac.ir
05138041-1515
0000-0003-3619-1470