تسهیل ارتباط میان مردم و حاکمیت مبتنی بر ارائه الگوی مفاهمه و درک متقابل در تعالیم قرآن و سیره رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

توانایی ارتباط، قدرت درک و تفهیم دیگران از جنبه­های فطری انسان است که به صورت گرایش ها و توانمندی هایی در او وجود دارد. به فعلیت رساندن این توانایی، رشد و پرورش صحیح آن در ظهور سایر توانمندی­های انسان مؤثر است. یکی از موضوعات راهبردی که قابل بررسی و دارای اهمیت بوده، درک متقابل و مفاهمه میان مردم و حاکمیت است که می­تواند رشد و تعالی جامعه و آرمانشهر رضوی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل ضرورت دارد تا با توجه به آموزه­های قرآن، تعالیم و سیره­ی رضوی که سرشار از نکات آموزنده و عناصر ارتباط، مفاهمه و درک متقابل است به بررسی این مفهوم پرداخته شود. لذا سوال اصلی این پژوهش که به شیوه­ی توصیفی ـ تحلیلی با استناد به منابع روایی، کتابخانه­ای و مصاحبه با کارشناسان دینی و تعدادی از اساتید حوزه انجام شده، بررسی نقش و جایگاه مفاهمه و درک متقابل در تسهیل روابط میان مردم و حاکمیت است و اینکه آموزه­های قرآن، تعالیم دینی و سیره­ی رضوی در این رابطه حاوی چه نکات و دستوراتی هستند؟.
این نوشتار پس از بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع و جمع­بندی نظرات کارشناسان و مطالب مرتبط با آن در قرآن و سیره­ی رضوی در قالب یک مدل نظری، به این نتیجه دست یافته است که برای دست­یابی به نتیجه­ی مطلوب در رابطه با مفاهمه­ی میان حاکمیت و مردم، لازم است به شش عنصر کلیدی ارتباط که به صورت زنجیره­وار به هم مرتبط هستند توجه شود. این عناصر به ترتیب عبارت­اند از: فرستنده، پیام، گیرنده، وسیله، بازخورد و محیط. طبق آیات قرآن و سیره­ی رضوی فرستنده با رعایت هنجارهای اخلاقی در ارتباطات و معاشرت ها، و نیز مبتنی بر دستورات قرآن در زمینه دقت و توجه به سخن، ادب و احترام و مدارا با دیگران، داشتن روحیه نقد و انتقاد پذیری، پرهیز از پیش داوری و سوء­ظن، رعایت انصاف و نرمی در گفتار، پیام خود را به افراد گیرنده انتقال می­دهد. بازتاب این فرآیند، وضوح و روشنی پیام فرستنده و خوش بینی و مثبت­نگری گیرنده پیام است که در نتیجه آن، محیطی آرام و دور از هرگونه آسیب و تهدید برای ارتباط فراهم می­آید. با رعایت فرآیند مذکور، می­توان انتظار داشت که مفاهمه صورت پذیرفته است و از طریق آن رابطه میان مردم و حاکمیت به درک متقابل نزدیک گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Facilitate the relationship between the people and the government and provide a model of communication and mutual understanding based on the Qur'an and the Razavi tradition

نویسنده [English]

  • Ahmad Abbasi Darehbidi
Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The ability to communicate, the power to understand is an innate aspect of human being that exists in the form of his tendencies. One of the strategic issues that can be studied is mutual understanding and relationship between the people and the government, which can lead to the growth of society and the Razavi utopia. For this reason, it is necessary to study this concept according to the teachings of the Qur'an, the teachings of the practical life of Imam Reza (as), which is full of elements of communication and mutual understandings. Therefore, the main question of this research, which was conducted with reference to hadiths and interviews with religious experts was: what points do the teachings of the Qur'an and Razavi manners contain in this regard? For that, the six key elements of communication: sender, message, receiver, device, feedback, and environment was addressed. According to the Qur'an and the practical life of Imam Reza (as), the sender conveys its message by using:”observing moral norms in communication, having a spirit of criticism, Prejudice, and observance of fairness and softness in speech”. This message has features such as:”clarity, simplicity, and honesty” which is appropriate to the recipient. Based on the findings, it can be expected that the relationship between the people and the government will be approached. In this way, with the inspiration of the verses of the Quran and the practical life of Imam Reza (as)، it is possible to facilitate the relationship between the people and the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication and mutual understanding
  • practical life of Imam Reza (as)
  • people
  • government
  • mutual connection