بررسی ابعاد هنری و مفهومی شعر رضوی در عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

«شعر رضوی در عصر صفوی» عنوان پژوهشی است که به بررسی سیمای امام ‌‌رضا علیه‌السلام و مضامین گوناگون شعر رضوی در دیوان هشت تن از مهم ترین شاعران دورۀ صفوی از جمله اهلی شیرازی(ف.942ه.ق)، نظیری(ف.1021ه.ق)، شیخ بهایی(ف. 953ه.ق)، محتشم کاشانی(ف. 996ه.ق)، شفایی اصفهانی(ف. 1038ه.ق)، طالب آملی(ف. 1036ه.ق)، حزین لاهیجی(ف. 1103ه.ق) و صائب تبریزی(ف. 1016ه.ق) می پردازد. 
در این مقاله، پس از معرفی نمونه هایی از ستایش حضرت رضا علیه السلام در اشعار این شاعران، به برخی ویژگی های مضامین آنها پرداخته می شود. سیمای امام رضا علیه السلام، حرم مطهر، ملک خراسان، حاجات و خواسته ها از امام رضا علیه السلام، علم و دانش امام، بخشش و کرامت، محبت و مهربانی، عدالت و ظلم ستیزی، امامت و ولایت، القاب و اوصاف، خانواده، شفاعت، توسل و زیارت ایشان از جمله موضوعات فراوان و مورد توجه در اشعار شعرا و ادیبان این دوره تلقی می شود که به گونه ای بیانگر نگاه غالب در جامعه آن روزگار نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Razavi's poetry in the Safavid era

نویسنده [English]

  • Maryam Jafarzadeh
PhD student of Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, Kashan University, Iran
چکیده [English]

Ali bin Musa al-Reza (a.s.) is one of the famous personalities of Persian language poets. So that Razavi's poetry is one of the independent subjects of Valai literature. The present article entitled "Razavi's poetry in the Safavid era" examines the themes of Razavi's poetry in the divan of eight of the most important poets of the Safavid period, including: Ahli Shirazi (942 AH), Naziri (1021 AH), Sheikh Bahai ( F. 953 AH), Mohtsham Kashani (f. 996 AH), Shafaei Esfahani (f. 1038 AH), Taleb Ameli (f. 1036 AH), Hazin Lahiji (f. 1103 AH), Saeb Tabrizi (F. 1016 AH), it is paid. Razavi's themes in several axes of Imam Reza (a.s.) and his characteristics, including titles and descriptions, Imam's knowledge, Imam's quality and Imam's justice; Also, the position of imamate, tuli, intercession, tavasl, martyrdom, Khorasan and shrine of Imam (peace be upon him) are mentioned. What was obtained from this summary shows the breadth and diversity of Razavi's themes in the poetry of Safavid era poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid era
  • Razavi's poetry
  • Imam Reza (A.S.)
  • تاریخ دریافت: 27 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1402