تحلیل مضمونی مؤلفه های اقتصادی در شبکه روایات امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی الهیات و دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

اقتصاد به عنوان یکی از ابعاد زندگی اجتماعی، نقش مهمی در جامعه و تمامی جوانب زندگی انسان‌ ایفا می‌کند. مؤلفه‌های اقتصادی در برگیرنده عناصری است که در تحلیل و توصیف ساختار و عملکرد اقتصادی نقش مهمی دارد و رفتار و تعاملات انسانی را در مورد تولید، توزیع و مصرف منابع مورد توجه قرار می­دهد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مولفه­ های اقتصادی در روایات امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل محتوا انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که تعهدات مالی، مصرف، اصول اقتصادی، کار، کسب درآمد و تجارت از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی در روایات امام رضا علیه السلام است. تعهدات مالی با 98 مضمون روایت و 49 درصد فراوانی و کسب درآمد با 4 مورد و 2 درصد فراوانی، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است. شناخت مولفه­­ های اقتصادی در روایات امام رضا علیه السلام می‌تواند به درک بهتری از روند‌ها و چالش‌های اقتصادی کمک کند و بستری را برای اتخاذ تصمیمات بهینه و بهبود عملکرد اقتصادی بر اساس آموزه های رضوی فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of economic components in the network of narrations of Imam Reza (peace be upon him).

نویسندگان [English]

 • Soraya Ghotbi 1
 • Fatemeh Baghani 2
1 PhD in Theology and Associate Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, Shahid University, Tehran, Iran.
2 Master's student in the field of Qur'anic and Hadith Sciences, Shahid University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Economy, as one of the aspects of social life, plays an important role in society and all aspects of human life. Economic components include elements that play an important role in the analysis and description of economic structure and performance and pay attention to human behavior and interactions regarding the production, distribution and consumption of resources. The purpose of the present research is to analyze the economic components in the narrations of Imam Reza (peace be upon him) and the amount of attention paid to it.The current research was done with a descriptive-analytical method of content analysis. The findings of the research showed that financial commitments, consumption, economic principles, work, earning and trade are among the most important economic components in the narrations of Imam Reza (peace be upon him). Financial obligations with 98 narrative themes and 49% frequency and earning money with 4 items and 2% frequency have the highest and lowest frequency, respectively. Knowing the economic components in the narrations of Imam Reza (peace be upon him) can help to better understand economic trends and challenges and provide a platform for making optimal decisions and improving economic performance based on Razavi's teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shia traditions
 • Imam Reza
 • peace be upon him
 • economic elements
 • business
 • income
 • consumption
 • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1403
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1403