نویسنده = البرز محقق گرفمی
بایسته های گفتاری- رفتاری پاسخ به شبهات در سیره رضوی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 6-26

البرز محقق گرفمی؛ حسن خرقانی