موضوعات = امام رضا علیه السلام و علوم روز
بایسته های گفتاری- رفتاری پاسخ به شبهات در سیره رضوی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 6-26

البرز محقق گرفمی؛ حسن خرقانی


تبیین شبکه مفهومی ارتباط؛ الگویی مبتنی بر مناظرات امام رضا علیه السلام

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 27-50

بهزاد حسن نژاد کاشانی؛ مهسا پایسته


مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در منظومه احادیث امام رضا علیه‌السّلام

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 51-66

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی